Informačná povinnosť - kontrolný Úrad a zodpovedná osoba

Informačná povinnosť - kontrolný Úrad a zodpovedná osoba

Zodpovedná osoba v zmysle § 44 zák. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a

doplnení niektorých zákonov

PREVÁDZKOVATEĽ

Obchodné meno: JANLOB, s. r. o.

Sídlo: Andreja Kmeťa 1, 071 01 Michalovce

IČO: 47218487

Zapísaný v Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 32793/V

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Obšatníková

+421 902 71 78 91 ugrolla@gmail.com

Andreja Kmeťa 1, 071 01 Michalovce

V zmysle §46 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov, zodpovedná osoba najmä:

a) poskytuje informácie a poradenstvo prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi a

zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach podľa

tohto zákona, osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská

republika viazaná, týkajúcich sa ochrany osobných údajov,

b) monitoruje súlad s týmto zákonom, osobitnými predpismi alebo medzinárodnými

zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a s

pravidlami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa súvisiacimi s ochranou osobných údajov

vrátane rozdelenia povinností, zvyšovania povedomia a odbornej prípravy osôb, ktoré sú

zapojené do spracovateľských operácií a súvisiacich auditov ochrany osobných údajov,

c) poskytuje na požiadanie poradenstvo, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu osobných

údajov a monitorovanie jeho vykonávania podľa § 42, d) spolupracuje s úradom pri plnení

svojich úloh, e) plní úlohy kontaktného miesta pre úrad v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa

spracúvania osobných údajov vrátane predchádzajúcej konzultácie podľa § 43 a podľa

potreby aj konzultácie v iných veciach.

Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Adresa: Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220

Podateľna: pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00 a piatok: 8:00 - 14:00 h

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov: Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421

2 323 132 20

Sekretariát predsedu úradu: +421 2 323 132 11

Sekretariát úradu: +421 2 323 132 14, Fax: +421 2 323 132 34

Hovorca: mobil: 0910 985 794, e-mail: hovorca@pdp.gov.sk

E-mail: všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk

pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk

webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk

na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom

prístupe k informáciám využite on-line formulár.

emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany

osobných údajov. Je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že

ich osobné údaje boli zneužité: ochrana@pdp.gov.sk