Informačná povinnosť - spracovateľské operácie

Informačná povinnosť - spracovateľské operácie

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA


( ďalej aj ako „zásady OOÚ“)


Podľa článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s §19 zákona


č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ( ďalej len „zákon“)


PREVÁDZKOVATEĽ


Obchodné meno: JANLOB, s. r. o.

Sídlo: Andreja Kmeťa 1, 071 01 Michalovce

IČO: 47218487

Zapísaný v  Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 32793/V

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Obšatníková


+421 902 71 78 91 ugrolla@gmail.com


Andreja Kmeťa 1, 071 01 Michalovce


POMENOVANIE A ÚČEL SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ÚDAJE


O TÝCHTO ÚČELOCH


Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, technické a organizačné opatrenia a to hlavne

vo forme:

Zabezpečenia trvalej dôvernosti, dostupnosti, integrity a odolnosti systémov spracovávania

a služieb

Procesu pravidelného testovania hodnotenia a posudzovania účinnosti organizačných

a technických opatrení slúžiacich k zaisteniu bezpečnosti spracúvania

Schopnosti včas zabezpečiť obnovu dostupnosti osobných údajov a tiež prístup k nim a to

v prípade technického alebo fyzického incidentu


1. MZDOVÁ A PERSONÁLNA AGENDA /IS1/


Účel spracovávania osobných údajov: Plnenie povinností zamestnávateľa vyplývajúcich

a súvisiacich s pracovným pomerom, ale aj obdobným vzťahom (jednotlivé dohody o prácach


GDPR


2


vykonávaných mimo pracovného pomeru) a to aj vrátane predzmluvných vzťahov a to najmä

nie však výlučne

- výber zamestnancov a nábor

-Plnenie povinností zamestnávateľa vyplývajúcich a súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom

ako aj obdobným vzťahom

- Plnenie povinností zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni

- Plnenie povinností zamestnávateľa voči sociálnej poisťovni

- Plnenie povinností zamestnávateľa z oblasti daňových povinností zamestnávateľa

- plnenie povinností zamestnávateľa a to na úseku BOZP

- plnenie povinností zamestnávateľa na úseku ochrany pred požiarmi

- plnenie povinností zamestnávateľa na úseku pracovnej zdravotnej služby

- mzdová agenda a politika zamestnávateľa

- evidovanie dochádzky zamestnancov v dochádzkovej knihe a to na základe jednotlivých

individuálnych zápisov príchodu, alebo odchodu do práce ( poprípade opustenia pracoviska

počas prestávky a pod. )

Kategórie dotknutých osôb : uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo

manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí

zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci

NÁZOV

INFORMAČNÉHO

SYSTÉMU


Personálna a mzdová agenda agenta zamestnancov /IS1/


Právny základ (účelu spracovávania osobných údajov )

Ústava Slovenskej republiky, zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom

zamestnávaní v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( ďalej ako školský zákon ) a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých

zákonov

Zákon . 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Výber zamestnancov Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení


neskorších predpisov

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo

verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Evidencia osobných údajov neúspešných

uchádzačov o zamestnanie a to za účelom ich

pozvania na iné výberové konanie na základe


GDPR


3

predchádzajúceho súhlasu


Plnenie povinností zamestnávateľa

vyplývajúcich a súvisiacich

s pracovnoprávnym vzťahom ako aj

obdobným vzťahom


Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení

neskorších predpisov

Nariadenia Rady (EHS) č.311/76 o zostavovaní

štatistík zahraničných pracovníkov

Nariadenie Rady ( EHS) č. 1612/68 o slobode

pohybu pracovníkov v rámci spoločenstva

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo

verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom

záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

v znení neskorších predpisov

Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane

obyvateľov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi

Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii

a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z.

o riadení štátu v krízových situáciách mimo času

vojny a vojnového stavu v znení neskorších

predpisov

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných

skutočností a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch

a exekučnej činnosti ( Exekučný poriadok )

Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde


Plnenie povinností zamestnávateľa

voči zdravotnej poisťovni


Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z.

o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých


GDPR


4

zákonov v znení neskorších predpisov


Plnenie povinnosti zamestnávateľa

voči Sociálnej poisťovni


Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

v znení neskorších predpisov

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom

sporení v znení neskorších predpisov

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom

dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon NR SR č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa

a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 461/2003 Z.

z. o sociálnom poistení v znení neskorších

predpisov

Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri

dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

a oo zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

v znení neskorších predpisov


Plnenie daňových povinností Zákon 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení


neskorších predpisov

Zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (

daňový poriadok ) a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Branná povinnosť Zákon 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov


Evidencia zdravotných posudkov

zamestnancov o ich spôsobilosti na

prácu


Zákon 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane

zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji

verejného zdravia a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Oprávnený záujem zamestnávateľa v zmysle

článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, pričom hlavný

záujem zamestnávateľa je prideľovať prácu

zamestnancovi druhu a rozsahu

korešpondujúceho zdravotnému stavu

zamestnanca, ako aj predchádzanie vzniku chorôb


GDPR


5

z povolania a umožniť prispôsobenie pracovných

podmienok zdravotnému stavu zamestnanca


Mzdová politika zamestnávateľa

Ide o spracúvanie osobných údajov

uchádzačov o zamestnania,

zamestnancov, rodinných príslušníkov

zamestnancov a bývalých

zamestnancov na personálne

a mzdové účely, najmä:

-organizovanie a vyhodnocovanie

výborového procesu nových

zamestnancov


-Zákon č. 311/2001 . z. Zákonník práce v znení

neskorších predpisov

-Zákon 431/2002 Z. z. o účtovníctve a o zmene

doplnení niektorých zákonov

-Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo

verejnom záujme v znení neskorších predpisov

-Zákon č. 553/2003 Z. z, o odmeňovaní niektorých

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom

záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov

-Zákon č. 580/2004 Z. z o zdravotnom poistení

o zmene doplnení zákona č. 95/2002 Z. z.

o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov

-Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

v znení neskorších predpisov

-Zákon 595/2003 Z. z. o dani z dani z príjmov

v znení neskorších predpisov

-Zákon č.43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom

sporení v znení neskorších predpisov

-Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom

dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zákonov č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov

-Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri

dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov

-Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde

a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb.

o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách


GDPR


6

Lehoty na vymazanie osobných údajov

( lehoty sa uvádzajú po skončení

pracovného pomeru)


Osobné spisy

zamestnancov

(Manažérska zmluva,

Zmluvy o výkone funkcie,

Pracovná zmluva vrátane

dodatkov, Preberacie

protokoly, Hodnotenia

zamestnancov, Menovacie

listy, Osvedčenia, Žiadosti

zamestnancov, Výpis z RT,

Pracovné úrazy

zamestnancov)


70 rokov


Plnenie povinností

zamestnávateľa voči

zdravotnej poisťovni

súvislosti s exekučným

konaním


10 rokov


Plnenie povinností

zamestnávateľa voči

zdravotnej poisťovni


10 rokov


Plnenie povinností

zamestnávateľa voči

sociálnej poisťovni


10 rokov


Výplatné listiny, Evidencia

dochádzky, Priepustky,

Dovolenky, Rôzne

podklady ku mzdám

a odmenám


5 rokov


Záznamy o školení

zamestnancov, BOZP

dokumentácia


10 rokov


Mzdové listy a údaje z nich

potrebné pre dôchodkové

zabezpečenie a

nemocenské poistenie,

Výkazy a prehľady miezd


50 rokov


IS. Kategórie osobných údajov

Personálna a mzdová agenda

zamestnancov


meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul,

rodné číslo, dátum a miesto narodenia,

podpis,

číslo dokladu totožnosti,

rodinný stav,

štátna príslušnosť, štátne občianstvo,

trvalé bydlisko, prechodné bydlisko,


GDPR


7

pohlavie,

údaje o vzdelaní,

spôsobilosť na právne úkony,

poberanie prídavkov na deti,

mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné

náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon

pracovnej činnosti,

údaje o odpracovanom čase,

údaje o bankovom účte fyzickej osoby,

sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným

súdom alebo správnym orgánom,

peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené

zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných

orgánov,

neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a

dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo

ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v

hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych

dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré je

zamestnanec povinný vrátiť na základe vykonateľného

rozhodnutia podľa osobitného predpisu,

ročný úhrn vyplateného dôchodku,

údaje o pracovnej neschopnosti,

údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci,

údaje o zmenenej pracovnej schopnosti,

údaje o zamestnávateľoch,

pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej

činnosti,

údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno,

priezvisko, adresa, dátum narodenia,

údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch

detí v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia,

rodné číslo, adresa

údaje z potvrdenia o zamestnaní,

údaje o vedení zamestnanca v evidencii

nezamestnaných občanov,

údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej

dovolenky,

údaje z dokladu o bezúhonnosti,

údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku,

údaje zo zamestnaneckej zmluvy doplnkovej

dôchodkovej poisťovne,

osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia

o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách,

údaje uvedené v životopise, alebo inej osobnej agende

údaje z titulu daňových a účtovných povinností


GDPR


8

prevádzkovateľa, ( sociálna a zdravotná poisťovňa)

údaje z ročného zúčtovania zdravotného poistenia,

údaje potrebné pre plnenie si zamestnávateľských

povinností prevádzkovateľa


Bezpečnosť a ochrana zdravia pri

práci


1. Dokumentácia a ochrana zdravia pri práci a

ochrana

pred požiarmi (napr. vstupné školenia a pod.) obsahuje:

meno, priezvisko, titul,

pracovné zaradenie.

2. Pre registrované pracovné úrazy sa spisuje „Záznam

o registrovanom pracovnom úraze“ a „Oznámenie

o poistnej udalosti“ podľa predtlače uvedenej

v osobitnom predpise, resp. podľa oficiálneho tlačiva

Sociálnej poisťovne, ktorý obsahuje:

meno a priezvisko, titul,

adresa, bydlisko,

dátum narodenia,

pracovné zaradenie, funkcia,

lekárska správa, zdravotnícky posudok,

doplňujúce identifikačné údaje (napr.: pracovný úraz

a pod.)


Pracovná zdravotná služba meno, priezvisko, titul,

dátum a miesto narodenia,

rodné číslo, adresa, bydlisko,

pracovné zaradenie,

zdravotná dokumentácia, údaje o priebehu

a výsledkoch vyšetrení, o liečbe a ďalších významných

okolnostiach súvisiacich so zdrav. stavom a s postupom

pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, údaje

o epidemiologicky závažných skutočnostiach.

Prijímanie znevýhodnených uchádzačov:

- údaje o ZŤP

- údaje o zdravotnej spôsobilosti ( spôsobilý

/nespôsobilý na prácu v rámci vstupnej zdravotnej

prehliadky


Informácia v zmysle §19 odst. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. – Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné

údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. c) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo svoj súhlas

kedykoľvek odvolať

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. d) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na

začatie konania podľa §100 zákona 18/2018 Z. z.

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. e) zákona 18/2018 Z. z. poskytovanie osobných údajov je zákonnou

požiadavkou

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. osobné údaje nebudú použité na

automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania


GDPR


9


2. ÚČTOVNO-EKONOMICKA AGENDA /IS2/


Účel spracuvávania osobných údajov: Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie

objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk s bankou, vedenie pokladne,

zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia

investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie

jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie.

Názov IS Účtovno- ekonomická agenda /IS2/

Právny základ Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení


neskorších predpisov,

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v

znení neskorších predpisov,

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení

neskorších predpisov,

Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o

zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb.

o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení

neskorších predpisov,

Zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov,

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení

neskorších predpisov,

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách

územnej samosprávy a o zmene a doplnení

niektorých zákonov.

Kategórie osobných údajov - meno, priezvisko, titul,

- adresa trvalého pobytu,

- dátum narodenia,

- druh a číslo dokladu totožnosti,

- adresa prechodného pobytu,

- telefónne číslo,


GDPR


10

- e-mailová adresa,

- podpis,

- číslo bankového účtu fyzickej osoby.


Kategórie príjemcov Príslušné daňové úrady, Finančné riaditeľstvo

a iné orgány verejnej moci podľa príslušných

právnych predpisov,

sprostredkovateľ na spracovanie účtovníctva,

sprostredkovateľ na spracúvanie personálnej

agendy, sprostredkovateľ na spracúvanie mzdovej

agendy,

sprostredkovateľ – technik BOZP, PO, technik IT

sprostredkovateľ na spracúvanie agendy

pracovnej zdravotnej služby,

, advokát,

poverení zamestnanci


Lehoty na vymazanie údajov pokladňa 10 rokov

faktúry 10 rokov

Interné doklady 10 rokov

Bankové výpisy 10 rokov

Vymáhanie pohľadávok 5 rokov

Účtovné závierky 10 rokov

Kategórie dotknutých osôb fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa,

dodávatelia a odberatelia – fyzické osoby, SZČO

zamestnanci dodávateľov a odberateľov,

zástupcovia dodávateľov a odberateľov


Informácia v zmysle §19 odst. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. – Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné

údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. c) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo svoj súhlas

kedykoľvek odvolať

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. d) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na

začatie konania podľa §100 zákona 18/2018 Z. z.

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. e) zákona 18/2018 Z. z. poskytovanie osobných údajov je zákonnou

požiadavkou

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. osobné údaje nebudú použité na

automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania


3. EVIDENCIA ZAMESTNANCOV- VIZITKY/IS3/


Účel spracúvania osobných údajov: Účelom spracúvania je vedenie evidencie zamestnancov

v záujme poskytnutia ich osobných údajov v rozsahu tzv. „vizitky“ obchodným partnerom,

klientom a i.; vyhotovenie vizitiek v papierovej podobe, elektronickej podobe, uvedenie

kontaktných údajov v záhlaví dokumentov alebo v päte e-mailov; zverejnenie týchto údajov

na oficiálnej webovej stránke prevádzkovateľa ako zamestnávateľa a ďalšie úkony, na ktoré


GDPR


11


zamestnávateľa oprávňuje § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov IS Evidencia zamestnancov – vizitky /IS3/

Právny základ Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f)

Nariadenia GDPR. Hlavný záujem je uplatniť

oprávnenie vyplývajúce z § 78 ods. 3 zákona č.

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j.

„Prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom

dotknutej osoby je oprávnený poskytovať t.j.

spracúvať jej osobné údaje alebo zverejniť jej

osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko,

pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné

zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo

zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar,

miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo,

adresa elektronickej pošty na pracovisko a

identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to

potrebné v súvislosti s plnením pracovných

povinností, služobných povinností alebo

funkčných povinností dotknutej osoby

(zamestnanca).“

Uvedenie osobných údajov zamestnanca

nenarušuje jeho vážnosť, dôstojnosť ani

bezpečnosť


Kategórie príjemcov poverení zamestnanci


obchodní partneri, klienti, zákazníci

potenciálni partneri

návštevník oficiálnej webovej stránky

prevádzkovateľa,

osoba, ktorej bola odovzdaná vizitka zamestnanca

(dotknutej osoby) za účelom kontaktovania

príjemca e-mailovej korešpondencie


Lehoty na vymazanie osobných údajov 30 dní odo dňa skončenia pracovného pomeru

zamestnanca zamestnávateľ odstráni zverejnené

údaje.

Kategórie dotknutých osôb zamestnanec

Kategórie osobných údajov Titul, meno priezvisko, pracovné zaradenie,

telefónne číslo, miesto výkonu práce, faxové číslo,

adresa elektronickej pošty na pracovisko,

identifikačné údaje zamestnávateľa


Informácia v zmysle §19 odst. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. – Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné

údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii


GDPR


12


Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. c) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo svoj súhlas

kedykoľvek odvolať

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. d) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na

začatie konania podľa §100 zákona 18/2018 Z. z.

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. e) zákona 18/2018 Z. z. poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou

požiadavkou

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. osobné údaje nebudú použité na

automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania


4. VYMÁHANIE POHĽADÁVOK/IS4/


Účel spracúvania osobných údajov: Účelom spracúvania osobných údajov je v rámci tejto

agendy zabezpečenie svojich nárokov z neuhradených záväzkov dlžníkov – t.j. vymáhanie

pohľadávok od dlžníkov. Do tejto agendy spadá spracúvanie osobných údajov za účelom

uspokojenia veriteľa (t.j. prevádzkovateľa) v plnej výške od zasielania urgencií, výziev,

podania návrhu na príslušný súd SR alebo rozhodcovský súd, vymáhanie právoplatného

rozhodnutia podaním návrhu na výkon exekúcie exekútorovi, prihlásenie pohľadávky do

konkurzu alebo reštrukturalizácie a ďalšie kroky spojené s uplatnením nároku na úhradu

dlžnej sumy.

Názov IS Vymáhanie pohľadávok /IS4/

Právny základ Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej


republiky v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení

neskorších predpisov,

Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok

v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový

poriadok v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok

v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok,

Zákon č. 71/1967 Správny poriadok,

Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a

exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov,

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a

reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení

neskorších predpisov,

Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom

znení,

zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a

doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom


GDPR


13

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších

predpisov,

Zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace

právne predpisy v platnom znení

Kategórie príjemcov Advokát / právny zástupca,

zamestnanci prevádzkovateľa

dlžník a jeho právny zástupca

intervenient a iné osoby zúčastnené v spore

súdne orgány

exekútorské úrady

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej

správy podľa príslušných právnych predpisov,

poverení zamestnanci

Kategórie dotknutých osôb Dlžníci prevádzkovateľa

Kategórie osobných údajov meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo

pobytu, dátum narodenia alebo iný identifikačný

údaj, kontaktné údaje


Lehoty na vymazanie osobných údajov 3 roky až 10 rokov od skončenia zmluvného


vzťahu s klientom


Informácia v zmysle §19 odst. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. – Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné

údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. c) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo svoj súhlas

kedykoľvek odvolať

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. d) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na

začatie konania podľa §100 zákona 18/2018 Z. z.

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. e) zákona 18/2018 Z. z. poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou

požiadavkou

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. osobné údaje nebudú použité na

automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania


5. PRÁVNE VZŤAHY /IS5/


Účel spracúvania: Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je

zabezpečenie vedenia právnej agendy (napr. prvostupňové konanie, vybavovanie opravných

prostriedkov, vybavovanie súdnych sporov, zastupovanie v právnych veciach, uplatňovanie

rozhodnutí o náhradách škôd, vymáhanie náhrad škôd, uplatňovanie záväzkov zo zmlúv,

navrhovanie opatrení s organizačno-právnym dosahom, atď.). Účelom spracúvania osobných

údajov je v rámci tejto agendy aj zabezpečenie svojich nárokov z neuhradených záväzkov

dlžníkov – t.j. vymáhanie pohľadávok od dlžníkov. Do tejto agendy spadá spracúvanie

osobných údajov za účelom uspokojenia veriteľa (t.j. prevádzkovateľa) v plnej výške od

zasielania urgencií, výziev, podania návrhu na príslušný súd SR alebo rozhodcovský súd,

vymáhanie právoplatného rozhodnutia podaním návrhu na výkon exekúcie exekútorovi,

prihlásenie pohľadávky do konkurzu alebo reštrukturalizácie a ďalšie kroky spojené

s uplatnením nároku na úhradu dlžnej sumy.


GDPR


14


Názov IS Právne vzťahy /IS5/

Právny základ Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej


republiky v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení

neskorších predpisov,

Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok

v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový

poriadok v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok

v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok,

Zákon č. 71/1967 Správny poriadok,

Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a

exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov,

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a

reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení

neskorších predpisov,

Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom

znení,

zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a

doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších

predpisov,

Zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace

právne predpisy v platnom znení


Kategórie príjemcov  súdne orgány

 exekútorské úrady

 orgány štátnej správy, verejnej moci

a verejnej správy podľa príslušných právnych

predpisov,

 advokát

 dlžník a jeho právny zástupca

 intervenient a iné osoby zúčastnené v konaní

poverení zamestnanci

 advokát, kt. Je oprávnenou osobou pre

partnera verejného sektora (RPVS)

Kategórie dotknutých osôb  zamestnanci prevádzkovateľa IS,


 dlžníci,

 protistrany v sporoch,

 konečný užívatelia výhod ( skratka KUV)

 iné fyzické osoby v postavení účastníkov


GDPR


15

konania.


Lehoty na vymazanie osobných údajov 3 až 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu


alebo podľa registratúrneho poriadku


Kategórie osobných údajov  meno, priezvisko, titul,

 adresa, bydlisko,

 dátum narodenia,

 číslo občianskeho preukazu,

 u cudzincov povolenie na pobyt a číslo pasu,

 telefónne číslo,

e-mailová adresa.

KUV:

meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum

narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,

adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu,

štátnej príslušnosti, druh a číslo dokladu

totožnosti; u fyzickej osoby-podnikateľa aj zistenie

adresy miesta podnikania, identifikačného čísla,

ak bolo pridelené, označenia úradného registra

alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je tento

podnikateľ zapísaný, a číslo zápisu do tohto

registra alebo evidencie


Informácia v zmysle §19 odst. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. – Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné

údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. c) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo svoj súhlas

kedykoľvek odvolať

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. d) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na

začatie konania podľa §100 zákona 18/2018 Z. z.

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. e) zákona 18/2018 Z. z. poskytovanie osobných údajov je zákonnou

požiadavkou

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. osobné údaje nebudú použité na

automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania


6. ZMLUVNÉ VZŤAHY /IS6/


Účel spracúvania osobných údajov: Sledovanie dodržiavania právnych predpisov,

obstarávanie právnych záležitostí, skúmanie a pripravovanie zmluvných vzťahov, prevodov

majetku, nájomných zmlúv, kúpnych zmlúv. Ďalej je to zúčastňovanie sa na vypracovaní

zmlúv v rámci dodávateľsko – odberateľských vzťahov, uplatňovanie práva na plnenie

záväzkov zo zmlúv a majetkových sankcií, práv na náhradu škody a pod.

Názov IS Zmluvné vzťahy /IS6/

Právny základ Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení


neskorších predpisov,

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení

neskorších predpisov,


GDPR


16

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o

zmene zákona Slovenskej národnej rady

č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších

predpisov

zmluvy uzatvorené v zmysle vyššie uvedených

právnych predpisov.


Kategórie dotknutých osôb zmluvná strana – fyzická osoba

Kategórie osobných údajov Titul, Meno, Priezvisko, Dátum narodenia, Rodné

číslo, trvalý alebo prechodný pobyt, Telefónne

číslo, e-ailová adresa, Číslo občianskeho preukazu,

číslo dokladu totožnosti, EVČ, Cena, Číslo účtu,

názov banky a iné údaje týkajúce sa predmetu

zmluvy uzatvorenej prevádzkovateľom

Lehoty na vymazanie osobných údajov Poistné udalosti 10 rokov


Evidencia významných

zmlúv - Zmluvy s

mestami, zmluvy

k nehnuteľnostiam


10 rokov


Evidencia ostatných

zmlúv (Centrálne

výbery, Dodávateľské,

Odberateľské,

Poradenské zmluvy ,

Poistné zmluvy,

Leasingové zmluvy,

Investície, Úverové

zmluvy, Nájmy a pod.)


10 rokov


Kategórie príjemcov Orgány štátnej správy,

verejnej moci a verejnej

správy


na základe a podľa

príslušných právnych

predpisov


poisťovne Zákon č. 39/2015 Z.z. o

poisťovníctve a o zmene

a doplnení niektorých

zákonov v znení

neskorších predpisov

banky Zákon č. 483/2001 Z. z.

o bankách v znení

neskorších predpisov


Slovenská pošta

a kuriérske spoločnosti


Zákon č. 324/2011 Z. z.

o poštových službách

v znení neskorších

predpisov

dodávatelia Zmluvný základ

Súdy, orgány činné

v trestnom konaní


Zákony č. 160/2015 Z.z.

civilný sporový poriadok

v znení neskorších

predpisov,


GDPR


17


č. 161/2015 Z.z. civilný

mimosporový poriadok

v znení neskorších

predpisov,

č. 162/2015 Z.z. správny

súdny poriadok v znení

neskorších predpisov a

zákon č.301/2005 Z. z.

trestný poriadok v znení

neskorších predpisov


Audítor účtovnej

závierky


Zákon č. 431/2002 Z.z.

o účtovníctve v znení

neskorších predpisov


Informácia v zmysle §19 odst. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. – Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné

údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. c) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo svoj súhlas

kedykoľvek odvolať

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. d) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na

začatie konania podľa §100 zákona 18/2018 Z. z.

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. e) zákona 18/2018 Z. z. poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou

požiadavkou

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. osobné údaje nebudú použité na

automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania


7. POTVRDENIA ZO ŠKOLENÍ, KURZOV A VZDELÁVANIA /IS7/


Účel spracúvania osobných údajov: V danom informačnom systéme dochádza

k spracuvávaniu osobných údajov zamestnancov a to mena, priezviska, titulu, dátumu

narodenia, čísla potvrdenia/ diplomu / osvedčenia prostredníctvom rôznych diplomov,

potvrdení, osvedčení o absolvovaných kurzoch vo vzťahu k zamestnávateľovi

Názov IS Potvrdenia zo školení, kurzov a vzdelávania /IS7/

Právny základ v zmysle zákona NR SR č. 124/ 2006 Z. z.

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

podľa §8 odst. 1 písm. a), ktorý pojednáva o

povinnosti zamestnávateľa pri bezprostrednom

a vážnom ohrození života alebo zdravia odborne

spôsobilými osobami vzdelať a pravidelne

vzdelávať dostatočný počet zamestnancov na

poskytovanie prvej pomoci

iné

Zákon 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji

verejného zdravia a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Kategórie príjemcov Zamestnávateľ a jeho poverení zamestnanci


GDPR


18


Kategórie dotknutých osôb zamestnanci – ktorý sa zúčastnili školenia, kurzu


alebo vzdelávania


Kategórie osobných údajov Titul, meno a priezvisko, bydlisko


Dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo, podpis


Lehoty na vymazanie osobných údajov 5 rokov


Informácia v zmysle §19 odst. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. – Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné

údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. c) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo svoj súhlas

kedykoľvek odvolať

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. d) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na

začatie konania podľa §100 zákona 18/2018 Z. z.

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. e) zákona 18/2018 Z. z. poskytovanie osobných údajov je zákonnou

požiadavkou

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. osobné údaje nebudú použité na

automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

8. EVIDENCIA SZČO /IS8/


Účel spracúvania osobných údajov: Účelom spracúvania osobných údajov v rámci

predmetnej agendy je príprava a vedenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov so

samostatne zárobkovo činnými osobami. V rámci predmetnej agendy sú vedené zmluvné

vzťahy, faktúry a objednávky, evidencia dodávok a odberov tovarov, služieb a pod.

Názov IS Evidencia SZČO /IS8/

Právny základ Zmluva medzi prevádzkovateľom a SZČO povolená

Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym

zákonníkom, Obchodným zákonníkom,

Zákon č. 455/1991 Zb., Zákonom o živnostenskom

podnikaní (živnostenský zákon) a súvisiacimi

právnymi predpismi.


Kategórie príjemcov osobných údajov orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej

správy podľa príslušných právnych predpisov,

poverení zamestnanci


Kategórie dotknutých osôb odberateľ/dodávateľ – samostatne zárobkovo


činná osoba


Kategórie osobných údajov  meno, priezvisko, titul,

 adresa, bydlisko,

 dátum narodenia,

 banka – číslo účtu,

 kontaktné údaje.


Lehoty na vymazanie osobných údajov 10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu


evidencie v rámci účtovnej agendy


Informácia v zmysle §19 odst. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. – Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné

údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. c) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo svoj súhlas


GDPR


19


kedykoľvek odvolať

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. d) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na

začatie konania podľa §100 zákona 18/2018 Z. z.

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. e) zákona 18/2018 Z. z. poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou

požiadavkou

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. osobné údaje nebudú použité na

automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania


9. EVIDENCIA ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV A ODBERATEĽOV /IS9/


Účel spracúvania osobných údajov: Účelom spracúvania osobných údajov v rámci

predmetnej agendy je vedenie databázy zástupcov, zamestnancov dodávateľov

a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností

a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

Názov IS Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov


/IS9/


Právny základ Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm.

f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je

zabezpečenie kontaktov v rámci bezporuchového

plynutia obchodných vzťahov, ako aj uplatnenie §

78 od. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých

zákonov.


Kategórie príjemcov poverení zamestnanci

Kategórie dotknutých osôb fyzická osoba – zástupca / zamestnanec


dodávateľa, odberateľa


Kategórie osobných údajov meno, priezvisko, titul, údaje o zamestnávateľovi

pracovné, funkčné alebo služobné zaradenie,

osobné číslo zamestnanca, telefonický kontakt, e-

mailová adresa


Lehoty na vymazanie osobných údajov Do 30 dní odo dňa skončenia dodávateľsko-


odberateľských vzťahov


Informácia v zmysle §19 odst. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. – Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné

údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. c) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo svoj súhlas

kedykoľvek odvolať

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. d) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na

začatie konania podľa §100 zákona 18/2018 Z. z.

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. e) zákona 18/2018 Z. z. poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou

požiadavkou

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. osobné údaje nebudú použité na

automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania


GDPR


20


10. UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB /IS10/


Účel spracúvania osobných údajov: Účelom spracúvania osobných údajov v rámci

predmetnej agendy je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich

práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe

takýchto údajov.

Názov IS Uplatňovanie práv dotknutých osôb /IS10/

Právny základ Čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov

a o voľnom pohybe takýchto údajov


Kategórie príjemcov orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej

správy podľa príslušných právnych predpisov,

poverení zamestnanci


Kategórie dotknutých osôb fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba

v rámci prevádzkovateľom vymedzených účelov

obráti so žiadosťou uplatniť svoje práva


Kategórie osobných údajov titul, meno a priezvisko, adresa, bydlisko,

kontaktné údaje, údaje z príslušného

informačného systému, ktorého sa žiadosť

o uplatnenie práv týka, ďalšie údaje nevyhnutné

na vybavenie žiadosti o uplatnenie práv-

Lehoty na vymazanie osobných údajov 1 rok odo dňa vybavenia žiadosti


Informácia v zmysle §19 odst. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. – Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné

údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. c) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo svoj súhlas

kedykoľvek odvolať

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. d) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na

začatie konania podľa §100 zákona 18/2018 Z. z.

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. e) zákona 18/2018 Z. z. poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou

požiadavkou

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. osobné údaje nebudú použité na

automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania


11.EVIDENCIA SPOLOČNÍKOV SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM


/IS11/


Účel spracúvania osobných údajov: Účelom spracúvania osobných údajov v rámci

predmetnej agendy je vedenie zoznamu – evidencie spoločníkov spoločnosti s ručením

obmedzeným.


GDPR


21


Názov IS Evidencia spoločníkov spoločnosti s ručením


obmedzeným /IS11/


Právny základ §118 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník


v znení neskorších predpisov

„Spoločnosť vedie zoznam spoločníkov, do

ktorého sa zapisuje meno, bydlisko a rodné číslo

fyzickej osoby spoločníka alebo obchodné meno,

alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej

osoby spoločníka s uvedením výšky vkladu a

rozsahu jeho splatenia. V prípade zahraničnej

právnickej osoby sa identifikačné číslo uvádza, ak

je pridelené; pri zahraničnej fyzickej osobe sa

uvádza jej dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo

pridelené. Každý spoločník má právo nahliadať do

zoznamu spoločníkov; spoločnosť je povinná na

žiadosť spoločníka vydať mu výpis zo zoznamu

spoločníkov.“

Kategórie príjemcov  súdne orgány

 exekútorské úrady

 orgány štátnej správy, verejnej moci

a verejnej správy podľa príslušných právnych

predpisov,

 advokát

 spoločníci a štatutárne orgány s.r.o.

poverení zamestnanci

Kategórie dotknutých osôb Spoločník spoločnosti

Bývalý spoločník spoločnosti

Kategórie osobných údajov  meno, priezvisko, titul


 bydlisko

rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné

číslo nebolo pridelené


Lehoty na vymazanie osobných údajov 4 roky odo dňa ukončenia účasti spoločníka


v spoločnosti


Informácia v zmysle §19 odst. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. – Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné

údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. c) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo svoj súhlas

kedykoľvek odvolať

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. d) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na

začatie konania podľa §100 zákona 18/2018 Z. z.

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. e) zákona 18/2018 Z. z. poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou

požiadavkou

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. osobné údaje nebudú použité na

automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania


GDPR


22


12. SPRÁVA REGISTRATÚRY /IS12/


Účel spracúvania osobných údajov: Účelom spracúvania osobných údajov v rámci

predmetnej agendy je správa registratúry ako riadna evidencia záznamov (vedenie úplnej a

presnej evidencie záznamov v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov

záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania

spisov (záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich uloženia,

evidencia došlej a odoslanej pošty.

Názov IS Správa registratúry /IS12/

Právny základ Čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO

PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. Apríla

2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto

údajov

Ustanovenie §13 ods. 1 písm. a) zákona č.

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

a o zmenen a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

pre elektronické transakcie na vnútornom trhu

a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon

o dôveryhodných službách )

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a

registratúrach,

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe

výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o

zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-

Governmente)


Kategórie príjemcov orgány verejnej moci podľa príslušných právnych


predpisov, poverení zamestnanci

Lehoty na vymazanie osobných údajov registratúra 10 rokov


Korešpondencia -nezahrnutá

v iných položkách


5 rokov

Kategórie dotknutých osôb dotknuté osoby v rámci všetkých účelov

spracúvania osobných údajov vymedzených

prevádzkovateľom


Kategórie osobných údajov Titul, meno, priezvisko, bydlisko, dátum

narodenia, e-mailová adresa, číslo účtu, podpis,

zaručený elektronický podpis a iné údaje, ktoré

môžu byť obsahom prichádzajúcej alebo

odchádzajúcej pošty - Údaje zo všetkých

vymedzených účelov


Informácia v zmysle §19 odst. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. – Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné

údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. c) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo svoj súhlas


GDPR


23


kedykoľvek odvolať

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. d) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na

začatie konania podľa §100 zákona 18/2018 Z. z.

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. e) zákona 18/2018 Z. z. poskytovanie osobných údajov je zákonnou

požiadavkou

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. osobné údaje nebudú použité na

automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania


13. BOZP zamestnancov /IS13/


Účel spracúvania: komplexné zabezpečenie BOZP a s tým súvisiace úkony ako vedenie

evidencie a registrácie pracovných úrazov, ako aj evidencia z vykonaných kontrol

dodržiavania predpisov BOZP, školení zamestnancov

Názov informačného systému BOZP zamestnancov /IS13/

Právny základ Čl. 9 bod 2. Písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO

PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016(679 z 27. Apríla

2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto

údajov

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí

a rodiny Slovenskej republiky č. 356/2007 Z. z. ,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách

a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti,

o projekte výchovy a vzdelávania, vedení

predpísanej dokumentácie, a overovaní

vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej

činnosti

Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a

ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Vyhláška MPSVaR č. 500/2006 Z. z., ktorou sa

ustanovuje vzor Záznamu o registrovanom

pracovnom úraze,

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred

požiarmi, v znení neskorších predpisov a jeho

vykonávacie predpisy,

vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej

prevencii v znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov Kontrolné orgány, poverení zamestnanci


sprostredkovateľ


Kategórie dotknutých osôb Fyzické osoby – zamestnanci, bývalí zamestnanci ,

Kategórie osobných údajov Titul, meno, priezvisko, bydlisko, sídlo, Podpis,

špecifikácia, odbor, prípadne ďalšie ak to vyžaduje

osobitný právny predpis alebo iný právny základ


GDPR


24

spracúvania osobných údajov

Údaje o odbornej spôsobilosti, (preukazy)

Osobitná kategória – zdravotný stav


Lehoty na vymazanie osobných údajov Evidencia pracovných


úrazov


5 rokov

Plnenie povinností 5 rokov

Školenia a preškolenia 5 rokov


Informácia v zmysle §19 odst. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. – Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné

údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. c) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo svoj súhlas

kedykoľvek odvolať

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. d) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na

začatie konania podľa §100 zákona 18/2018 Z. z.

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. e) zákona 18/2018 Z. z. poskytovanie osobných údajov je zákonnou

požiadavkou

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. osobné údaje nebudú použité na

automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania


14. PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA ZAMESTNANCOV /IS14/

Účel spracúvania: komplexné zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a s tým súvisiace

úkony ako vedenie evidencie a registrácie zdravotných posudkov.

Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom,

štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom ( napríklad na základe dohôd

o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane agendy bezpečnosti a ochrany

zdravia pri práci.

Názov informačného systému Pracovná zdravotná služba zamestnancov /IS14/

Právny základ Právnym základom spracúvania osobných údajov

je Ústava Slovenskej republiky, zákon NR SR č.

311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších

predpisov, zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov, Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o

ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o

zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení

neskorších predpisov a súvisiace právne predpisy

Oprávnený záujem zamestnávateľa v zmysle

článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, pričom hlavný

záujem zamestnávateľa je prideľovať prácu

zamestnancovi druhu a rozsahu

korešpondujúceho zdravotnému stavu

zamestnanca, ako aj predchádzanie vzniku chorôb


GDPR


25

z povolania a umožniť prispôsobenie pracovných

podmienok zdravotnému stavu zamestnanca

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí

a rodiny Slovenskej republiky č. 356/2007 Z. z. ,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách

a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti,

o projekte výchovy a vzdelávania, vedení

predpísanej dokumentácie, a overovaní

vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej

činnosti


Kategórie príjemcov orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy


podľa príslušných právnych predpisov

- zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové

sporitelne, doplnkové správcovské spoločnosti

-poverení zamestnanci

sprostredkovateľ PZS


Kategórie dotknutých osôb Fyzické osoby – zamestnanci, bývalí zamestnanci ,

Kategórie osobných údajov meno, priezvisko, titul,

dátum a miesto narodenia,

rodné číslo, adresa, bydlisko,

pracovné zaradenie,

Osobitná kategória – zdravotný stav - zdravotná

dokumentácia, údaje o priebehu a výsledkoch

vyšetrení, o liečbe a ďalších významných

okolnostiach súvisiacich so zdrav. stavom

a s postupom pri poskytovaní zdravotnej

starostlivosti, údaje o epidemiologicky závažných

skutočnostiach.

Prijímanie znevýhodnených uchádzačov:

- údaje o ZŤP

- údaje o zdravotnej spôsobilosti ( spôsobilý

/nespôsobilý na prácu v rámci vstupnej zdravotnej

prehliadky


Lehoty na vymazanie osobných údajov Na úseku ochrany zdravia 5 rokov


Informácia v zmysle §19 odst. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. – Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné

údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. c) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo svoj súhlas

kedykoľvek odvolať

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. d) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na

začatie konania podľa §100 zákona 18/2018 Z. z.

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. e) zákona 18/2018 Z. z. poskytovanie osobných údajov je zákonnou

požiadavkou

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. osobné údaje nebudú použité na

automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania


GDPR


26


15. EVIDENCIA ZDRAVOTNÝCH POSUDKOV ZAMESTNANCOV O ICH


SPÔSOBILOSTI NA PRÁCU /IS15/


Účel spracúvania: V rámci predmetnej agendy účelom spracúvania osobných údajov je

plnenie povinnosti povinnej osoby a to vyplývajúcich zo zákona č. Zákon 355/2007

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov a zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri

práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to evidencia

zdravotných prehliadok rizikových a vybraných pracovísk. Vzhľadom na účel pre naplnenie

týchto povinností prevádzkovateľ je oprávnený priamo požiadať fyzickú osobu klienta, aby

predložila doklad totožnosti, alebo inak dostatočne preukázala totožnosť aj preukázanie

totožnosti prostredníctvom Technických zariadení.

Názov informačného systému Evidencia zdravotných posudkov zamestnancov


o ich spôsobilosti na prácu /IS15/


Právny základ Zákon 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane

zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji

verejného zdravia a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Oprávnený záujem zamestnávateľa v zmysle

článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, pričom hlavný

záujem zamestnávateľa je prideľovať prácu

zamestnancovi druhu a rozsahu

korešpondujúceho zdravotnému stavu

zamestnanca, ako aj predchádzanie vzniku chorôb

z povolania a umožniť prispôsobenie pracovných

podmienok zdravotnému stavu zamestnanca


Kategórie príjemcov Poverení zamestnanci

BOZP technik

Pracovná zdravotná služba

Kontrolné orgány


Kategórie dotknutých osôb Fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa

Kategórie osobných údajov Titul meno priezvisko adresa rodné číslo, dátum


narodenia,

Údaje o zamestnávateľovi

Spôsobilosť na práce pre daný faktor pracovného

prostredia


Lehoty na vymazanie osobných údajov 5 rokov ( alebo podľa registratúrneho plánu )


Informácia v zmysle §19 odst. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. – Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné

údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. c) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo svoj súhlas


GDPR


27


kedykoľvek odvolať

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. d) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na

začatie konania podľa §100 zákona 18/2018 Z. z.

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. e) zákona 18/2018 Z. z. poskytovanie osobných údajov je zákonnou

požiadavkou

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. osobné údaje nebudú použité na

automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania


16. EVIDENCIA PRICHÁDZAJÚCEJ A ODCHÁDZAJÚCEJ POŠTY /IS16/

Účel spracúvania osobných údajov: Účelom spracúvania osobných údajov v rámci

predmetnej agendy je správa a evidencia došlej a odoslanej pošty.

Názov IS Evidencia prichádzajúcej a odchádzajúcej


pošty /IS16/


Právny základ Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č.

2016/679 článok 6 odstavec 1, písm. c)

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch

a registratúrach a o doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej

podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej

moci a o zmene a doplnení niektorých

zákonov (zákon o e-Governmente)


Kategórie príjemcov orgány verejnej moci podľa príslušných


právnych predpisov,

poverení zamestnanci


Lehoty na vymazanie osobných údajov pošta 3 roky

Korešpondencia -nezahrnutá

v iných položkách


5 rokov

Kategórie dotknutých osôb dotknuté osoby v rámci všetkých účelov

spracúvania osobných údajov vymedzených

prevádzkovateľom


Kategórie osobných údajov osobné údaje zo všetkých účelov

spracúvania vymedzených

prevádzkovateľom


Informácia v zmysle §19 odst. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. – Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné

údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. c) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo svoj súhlas

kedykoľvek odvolať

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. d) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na

začatie konania podľa §100 zákona 18/2018 Z. z.

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. e) zákona 18/2018 Z. z. poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou

požiadavkou

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. osobné údaje nebudú použité na

automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania


GDPR


28


17. IDENTIFIKÁCIA KLIENTA /IS17/


Účel spracúvania: V rámci predmetnej agendy účelom spracúvania osobných údajov je

plnenie povinnosti povinnej osoby a to vyplývajúcich zo zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane

pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účelom je najmä

splniť v rámci zákona povinnosť identifikovať klienta a overiť identifikáciu podľa §7, §8 a §10.

Prevádzkovateľ je povinný k identifikácii pristúpiť aj v rámci uskutočňovania predzmluvných

vzťahov, teda pred samotným uzatvorením obchodného vzťahu.

Vzhľadom na účel pre naplnenie týchto povinností prevádzkovateľ je oprávnený priamo

požiadať fyzickú osobu klienta, aby predložila doklad totožnosti, alebo inak dostatočne

preukázala totožnosť aj preukázanie totožnosti prostredníctvom Technických zariadení.

Názov informačného systému Identifikácia klienta /IS17/

Právny základ Zákon č. 297/2008 Z. y. o ochrane pred

legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane

pred financovaním terorizmu a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov


Kategórie príjemcov Poverení zamestnanci

Kategórie dotknutých osôb Fyzické osoby - Klienti prevádzkovateľa, osoby

v mene prevádzkovateľa konajúce( v prípade aj je

klient právnickou osobou )


Kategórie osobných údajov Titul meno priezvisko adresa rodné číslo, dátum

narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, adresa

miesta podnikania, štátna príslušnosť

Lehoty na vymazanie osobných údajov 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu


Informácia v zmysle §19 odst. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. – Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné

údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. c) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo svoj súhlas

kedykoľvek odvolať

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. d) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na

začatie konania podľa §100 zákona 18/2018 Z. z.

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. e) zákona 18/2018 Z. z. poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou

požiadavkou

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. osobné údaje nebudú použité na

automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania


18. EVIDENCIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE /IS18/


Účel spracúvania osobných údajov: Účelom vedenia danej databázy a to uchádzačov

o zamestnanie, ktorý zaslali žiadosti o prijatie do zamestnania prevádzkovateľovi, na báze

dobrovoľnosti, alebo na základe výberového konania ako aj bez vypísaného a vyhláseného


GDPR


29


výberového konania so zámerom možného kontaktu o vyhlásenom výberovom konaní do

budúcna v prípade, ak prevádzkovateľ nemá momentálne vhodné voľné pracovné miesto,

alebo ak ho prevádzkovateľ obsadil iným uchádzačom.

Názov IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie /IS18/

Právny základ Čl. 6 ods. 1 písm.a) NARIADENIA EURÓPSKEHO

PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016(679 z 27. Apríla

2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto

údajov, ust. §13 ods. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.

z. o ochrane osobných údajov a o zmene

a doplnení niektorých zákonov

Zákon 311/2001 Z. z. Zákonník práce

Zákon č. 5/2004Z. z. o službách zamestnanosti

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1

písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných

údajov, pričom dotknutá osoba má právo

kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu

nemá vplyv na zákonnosť spracúvania

vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.


Kategórie príjemcov poverení zamestnanci


IT správca

Súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ústredie

práce, sociálnych vecí a rodiny SR, iný oprávnený

subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných

údajov, respektíve iným osobitným predpisom

Kategórie dotknutých osôb fyzické osoby - Uchádzač o zamestnanie

Kategórie osobných údajov Údaje uvedené v životopise, motivačnom liste

a ďalších požadovaných dokumentoch

potvrdzujúcich požadovanú kvalifikáciu, najmä

meno, priezvisko, rodné meno, titul, vzdelanie,

pracovná prax, zamestnanie, pracovné zaradenie,

funkcia, priebeh predchádzajúcich zamestnaní,

dátum narodenia, miesto narodenia, okres

narodenia, trvalý pobyt, prechodný pobyt,

predchádzajúci pobyt, rodinný stav, kontakt –

telefonický, e-mail, číslo OP, resp. cestovného

dokladu, iné identifikačné údaje, výpis z registra

trestov, osvedčenie o získanom vzdelaní v odbore

-fotografia uchádzača o zamestnanie

Lehoty na vymazanie osobných údajov 5 rokov odo dňa zaslania žiadosti


o prijatie do zamestnania

Bezodkladne po jeho odvolaní


Lehota

podľa

súhlasu


GDPR


30


Informácia v zmysle §19 odst. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. – Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné

údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. c) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo svoj súhlas

kedykoľvek odvolať

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. d) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na

začatie konania podľa §100 zákona 18/2018 Z. z.

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. e) zákona 18/2018 Z. z. poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou

požiadavkou

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. osobné údaje nebudú použité na

automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania


19. OSOBA ZODPOVEDAJÚCA ZA RIADENIE INFORMAČNÝCH TOKOV /IS19/

Účel spracúvania osobných údajov: Účelom vedenia danej spracovateľskej činnosti je

evidencia a zverejňovanie titulu, mena, priezviska, telefonického kontaktu a adresy

elektronickej pošty funkcie v rámci plnení povinností prevádzkovateľa v súvislosti so

zákonom 18/2018 Z.z. zákon o ochrane osobných údajov.

Názov IS Osoba zodpovedajúca za riadenie informačných


tokov /IS19/


Právny základ Súhlas dotknutej osoby

Kategórie príjemcov verejnosť

Kategórie dotknutých osôb fyzické osoby – zamestnanec prevádzkovateľa

Kategórie osobných údajov Titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie,

telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty


Lehoty na vymazanie osobných údajov Po dobu trvania

zodpovednosti


30 dní po odvolaní

súhlasu


Informácia v zmysle §19 odst. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. – Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné

údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. c) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo svoj súhlas

kedykoľvek odvolať

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. d) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na

začatie konania podľa §100 zákona 18/2018 Z. z.

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. e) zákona 18/2018 Z. z. poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou

požiadavkou

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. osobné údaje nebudú použité na

automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania


20. KAMEROVÝ SYSTÉM MONITORUJÚCI PRIESTORY PRÍSTUPNÉ VEREJNOSTI


/IS20/


Účel spracúvania osobných údajov: Účelom spracúvania osobných údajov v rámci

predmetnej agendy je monitorovanie priestorov prístupných verejnosti z dôvodu ochrany

majetku a zdravia a odhaľovania kriminality.


GDPR


31


Názov IS Kamerový systém monitorujúci priestory


prístupné verejnosti /IS15/


Právny základ § 13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z. z.

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov

Oprávnený záujem prevádzkovateľa podložený

testom proporcionality v zmysle §42 zák. 18/2018

Z. z.

( spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na

účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo

tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito

záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej

osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov,

najmä ak je dotknutou osobou dieťa – tento

právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie

osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení

ich úloh)


Kategórie príjemcov Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych

predpisov ( súd, orgány činné v trestnom konaní,

Poisťovne, poverení zamestnanci


Kategórie dotknutých osôb fyzické osoby, ktoré vstúpili do priestorov

prevádzkovateľa, ktoré sú prístupné verejnosti

samotná verejnosť


Kategória osobných údajov Videozáznam (postava, identifikačné znaky, tvár


dotknutej osoby


Lehoty na vymazanie osobných údajov 3 dní po dni v ktorom bol záznam vyhotovený


Informácia v zmysle §19 odst. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. – Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné

údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. c) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo svoj súhlas

kedykoľvek odvolať

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. d) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na

začatie konania podľa §100 zákona 18/2018 Z. z.

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. e) zákona 18/2018 Z. z. poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou

požiadavkou

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. osobné údaje nebudú použité na

automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania


21. OZNAČENIE ZODPOVEDNÉHO VEDÚCEHO NA PREVÁDZKE /IS21/

Účel spracúvania osobných údajov: Účelom vedenia danej databázy je plnenie povinností

prevádzkovateľa v rámci prevádzkovania prevádzky a to označenie prevádzky zodpovedným

vedúcim za jednotlivú prevádzku.


GDPR


32


Názov IS Označenie zodpovedného vedúceho na


prevádzke /IS21/


Právny základ zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1

písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných

údajov, pričom dotknutá osoba má právo

kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu

nemá vplyv na zákonnosť spracúvania

vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.


Kategórie príjemcov verejnosť

Kategórie dotknutých osôb fyzické osoby – zamestnanec prevádzkovateľa

Kategórie osobných údajov Titul, meno, priezvisko

Lehoty na vymazanie osobných údajov Po dobu trvania zodpovednosti za


prevádzku


30 dní po

odvolaní

súhlasu


Informácia v zmysle §19 odst. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. – Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné

údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. c) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo svoj súhlas

kedykoľvek odvolať

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. d) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na

začatie konania podľa §100 zákona 18/2018 Z. z.

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. e) zákona 18/2018 Z. z. poskytovanie osobných údajov je zákonnou

požiadavkou

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. osobné údaje nebudú použité na

automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania


22. ZODPOVEDNÝ ZÁSTUPCA /IS22/


Účel spracúvania: V danom informačnom systéme dochádza k spracúvaniu a zverejneniu

osobných údajov zamestnanca - FO prevádzkovateľa v súvislosti s plnením povinností

prevádzkovateľa určenia zodpovedného zástupcu.

Názov informačného systému Zodpovedný zástupca /IS22/

Právny základ Zákon 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1

písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných

údajov.

Zároveň dotknutá osoba má právo svoj súhlas

kedykoľvek odvolať.

Odvolanie súhlasu nemá žiaden vplyv na

zákonnosť daného spracúvania vychádzajúceho zo

súhlasu pred jeho odvolaním.


Kategórie príjemcov verejnosť

Kategórie dotknutých osôb zamestnanec

Kategórie osobných údajov Meno a priezvisko zodpovedného zástupcu


GDPR


33


Lehoty na vymazanie osobných údajov Po dobu trvania zodpovednosti


Informácia v zmysle §19 odst. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. – Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné

údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. c) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo svoj súhlas

kedykoľvek odvolať

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. d) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na

začatie konania podľa §100 zákona 18/2018 Z. z.

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. e) zákona 18/2018 Z. z. poskytovanie osobných údajov je zákonnou

požiadavkou

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. osobné údaje nebudú použité na

automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania


23. OSVEDČENIE O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI /IS23/


Účel spracúvania: evidencia Osvedčení o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné

činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný,

potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§

15 a § 16 ods. 1)

Názov informačného systému IS Osvedčenie o odbornej spôsobilosti /IS23/

Právny základ 355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji


verejného zdravia

Kópia preukazu na základe súhlasu dotknutej

osoby


Kategórie príjemcov orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej

správy podľa príslušných právnych predpisov,

poverení zamestnanci


Kategórie dotknutých osôb Zamestnanec, ktorému sa konkrétny

preukaz/osvedčenie vydáva, resp. Vydal.,

zodpovedný zástupca


Kategórie osobných údajov EVČ preukazu, meno, priezvisko, dátum narodenia

a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej sa

preukaz, osvedčenie alebo doklad vydáva

Lehoty na vymazanie osobných údajov Po dobu trvania pracovného pomeru, po dobu


naplnenia účelu ( zodpovedný zástupca)


Informácia v zmysle §19 odst. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. – Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné

údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. c) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo svoj súhlas

kedykoľvek odvolať

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. d) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na

začatie konania podľa §100 zákona 18/2018 Z. z.

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. e) zákona 18/2018 Z. z. poskytovanie osobných údajov je zákonnou

požiadavkou

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. osobné údaje nebudú použité na


GDPR


34

automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

24.ZVEREJNENIE SÚKROMNÝCH TELEFONICKÝCH KONTAKTOV/IS24/

Účel spracúvania: V rámci predmetnej agendy účelom spracúvania osobných údajov je

zverejnenie súkromných telefonických kontaktov FO ( webové sídlo, vizitky, propagačné

materiály, označenie prevádzky)

Názov informačného systému Zverejnenie súkromných telefonických kontaktov


/IS24/


Právny základ Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1

písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných

údajov.

Zároveň dotknutá osoba má právo svoj súhlas

kedykoľvek odvolať.

Odvolanie súhlasu nemá žiaden vplyv na

zákonnosť daného spracúvania vychádzajúceho zo

súhlasu pred jeho odvolaním.

Kategórie príjemcov Zamestnanci prevádzkovateľa, konateľ

Kategórie dotknutých osôb Fyzické osoby – konatelia

Kategórie osobných údajov Telefonický kontakt

Lehoty na vymazanie osobných údajov 1 rok po naplnení účelu spracuvávania


Bezodkladne po odvolaní súhlasu


Informácia v zmysle §19 odst. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. – Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné

údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. c) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo svoj súhlas

kedykoľvek odvolať

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. d) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na

začatie konania podľa §100 zákona 18/2018 Z. z.

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. e) zákona 18/2018 Z. z. poskytovanie osobných údajov nie je

zákonnou požiadavkou

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. osobné údaje nebudú použité na

automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania


25. PROPAGÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA – VYHOTOVOVANIE A ZVEREJŇOVANIE


FOTOGRAFIÍ /IS25/


Účel spracúvania osobných údajov: Vyhotovovanie a zverejňovanie fotografií zamestnancov,

klientov a iných dotknutých osôb (verejnosti) so zámerom budovať dobré meno

prevádzkovateľa, propagovať prevádzkovateľa na jeho webovom sídle, vo vnútorných

administratívnych priestoroch, na sociálnych sieťach, prípadne na intranete.


GDPR


35


Názov IS Propagácia prevádzkovateľa – vyhotovovanie a


zverejňovanie fotografií /IS25/


Právny základ Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1

písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných

údajov, pričom dotknutá osoba má právo

kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu

nemá vplyv na zákonnosť spracúvania

vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f)

Nariadenia GDPR. Hlavný záujem prevádzkovateľa

je propagovanie prevádzkovateľa z činnosti

prevádzkovateľa

Kategórie príjemcov poverení zamestnanci

Kategórie dotknutých osôb Zamestnanci, klienti prevádzkovateľa IS, iné


dotknuté osoby (verejnosť.)


Kategórie osobných údajov fotografia (farebná alebo čiernobiela),

Lehoty na vymazanie osobných údajov fotografické materiály priamo

nadväzujúce a viažuce sa k

prevádzkovateľovi


2 roky po

naplnení účelu

spracúvania

-30 dní po

odvolaní súhlasu


Informácia v zmysle §19 odst. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. – Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné

údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. c) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo svoj súhlas

kedykoľvek odvolať

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. d) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na

začatie konania podľa §100 zákona 18/2018 Z. z.

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. e) zákona 18/2018 Z. z. poskytovanie osobných údajov nie je

zákonnou požiadavkou

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. osobné údaje nebudú použité na

automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania


26. PROPAGÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA – VYHOTOVOVANIE A ZVEREJŇOVANIE


VIDEOZÁZNAMOV /IS26/


Účel spracúvania : Vyhotovovanie a zverejňovanie videozáznamov zamestnancov,

dotknutých osôb- klientov ako aj iných dotknutých osôb - verejnosti so zámerom budovať

dobré meno prevádzkovateľa, propagovať prevádzkovateľa vo vnútorných administratívnych

priestoroch, na sociálnych sieťach, webovom sídle prípadne na intranete.

Názov IS Propagácia prevádzkovateľa – vyhotovovanie a


zverejňovanie videozáznamov/IS26/


Právny základ Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1

písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných

údajov, pričom dotknutá osoba má právo


GDPR


36

kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu

nemá vplyv na zákonnosť spracúvania

vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f)

Nariadenia GDPR. Hlavný záujem prevádzkovateľa

je propagovanie prevádzkovateľa a jeho činnosti


Kategórie príjemcov poverení zamestnanci, verejnosť

Kategórie dotknutých osôb zamestnanci a klienti prevádzkovateľa IS, iné


dotknuté osoby (verejnosť)


Kategórie osobných údajov Videozáznam – podobizeň dotknutej osoby, hlas


a iné rozpoznateľné identifikátory

Lehoty na vymazanie osobných údajov 2 roky po naplnení účelu spracúvania

-30 dní po odvolaní súhlasu


Informácia v zmysle §19 odst. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. – Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné

údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. c) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo svoj súhlas

kedykoľvek odvolať

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. d) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na

začatie konania podľa §100 zákona 18/2018 Z. z.

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. e) zákona 18/2018 Z. z. poskytovanie osobných údajov nie je

zákonnou požiadavkou

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. osobné údaje nebudú použité na

automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania


27.PROPAGÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA – DOKUMENTÁCIA Z PODUJATÍ /IS27/

Účel spracúvania osobných údajov: Účelom spracúvania je propagácia prevádzkovateľa,

jeho činnosti a aktivít. Z podujatia, ktorého je dotknutá osoba účastníkom sú zhotovené

o účastníkoch, zaujímavých momentoch a aktivitách vyhotovené fotografie a v určitých

prípadoch videozáznam. Fotografie alebo videozáznamy môžu byť zverejnené na oficiálnej

webovej stránke prevádzkovateľa alebo sociálnych sieťach prevádzkovateľa – tzv. funpage.

Názov IS Propagácia prevádzkovateľa -dokumentácia


z podujatí /IS27/


Právny základ Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f)

Nariadenia GDPR. Hlavný záujem je propagovať

činnosť prevádzkovateľa v záujme zvýšiť

povedomie o jeho činnosti i mimo zárobkových

aktivitách, ktoré realizuje na vlastné náklady.

Zverejnenie fotografií nenarušuje vážnosť,

dôstojnosť ani bezpečnosť dotknutých osôb,

dotknuté osoby majú právo prejaviť

nesúhlas/nezáujem so zverejnením fotografií

priamo na mieste, alebo prostredníctvom e-mailu.

Súhlas dotknutej osoby


GDPR


37


Kategórie príjemcov poverení zamestnanci


návštevník oficiálnej webovej stránky

prevádzkovateľa,

marketingová agentúra

Kategórie dotknutých osôb Zamestnanec


Verejnosť prítomná na organizovanou podujatí

Kategórie osobných údajov Fotografia alebo videozáznam, na kt. sa nachádza


podobizeň dotknutej osoby

Lehoty na vymazanie osobných údajov 2 roky po naplnení účelu spracúvania

-30 dní po odvolaní súhlasu


Informácia v zmysle §19 odst. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. – Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné

údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. c) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo svoj súhlas

kedykoľvek odvolať

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. d) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na

začatie konania podľa §100 zákona 18/2018 Z. z.

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. e) zákona 18/2018 Z. z. poskytovanie osobných údajov nie je

zákonnou požiadavkou

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. osobné údaje nebudú použité na

automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania


28 .COOKIES /IS28/


Účel spracúvania: Zapamätanie si používateľských nastavení, overenie prihlásenia, integrita

zabezpečenia webu, lepšie prispôsobenie reklám záujmom dotknutých osôb a funkcionalite

webstránok, vytváranie štatistík.

Názov informačného systému Cookies /IS28/

Právny základ V súlade s čl. 6 ods.1 písm. a) Nariadenia Európskeho

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom

pohybe takýchto údajov na základe súhlasu dotknutej

osoby


Kategórie príjemcov Poskytovateľ služby,

Kategórie dotknutých osôb Návštevníci webového sídla

Kategórie osobných údajov IP ADRESA

Lehoty na vymazanie osobných údajov 5 rokov


Informácia v zmysle §19 odst. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. – Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné

údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. c) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo svoj súhlas

kedykoľvek odvolať

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. d) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na

začatie konania podľa §100 zákona 18/2018 Z. z.

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. e) zákona 18/2018 Z. z. poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou

požiadavkou


GDPR


38


Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. osobné údaje nebudú použité na

automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania


29.EVIDENCIA TELEFONICKÝCH KONTAKTOV – PCO /IS29/

Účel spracúvania: V rámci predmetnej agendy účelom spracúvania osobných údajov je

evidencia telefonických kontaktov v systéme PCO ( poplachový a kamerový systém).

Názov informačného systému Evidencia telefonických kontaktov - PCO/IS29/

Právny základ Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1

písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných

údajov.

Zároveň dotknutá osoba má právo svoj súhlas

kedykoľvek odvolať.

Odvolanie súhlasu nemá žiaden vplyv na

zákonnosť daného spracúvania vychádzajúceho zo

súhlasu pred jeho odvolaním.

Kategórie príjemcov Zamestnanci prevádzkovateľa, konateľ

Kategórie dotknutých osôb Fyzické osoby – konatelia

Kategórie osobných údajov Telefonický kontakt

Lehoty na vymazanie osobných údajov Počas trvania evidencie v rámci PCO

Bezodkladne po odvolaní súhlasu


Informácia v zmysle §19 odst. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. – Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné

údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. c) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo svoj súhlas

kedykoľvek odvolať

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. d) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na

začatie konania podľa §100 zákona 18/2018 Z. z.

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. e) zákona 18/2018 Z. z. poskytovanie osobných údajov nie je

zákonnou požiadavkou

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. osobné údaje nebudú použité na

automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania


30.ZVEREJNENIE SÚKROMNÝCH TELEFONICKÝCH KONTAKTOV/IS30/

Účel spracúvania: V rámci predmetnej agendy účelom spracúvania osobných údajov je

zverejnenie súkromných telefonických kontaktov FO ( webové sídlo, vizitky, propagačné

materiály, označenie prevádzky)

Názov informačného systému Zverejnenie súkromných telefonických kontaktov


/IS30/


Právny základ Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1

písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných

údajov.


GDPR


39

Zároveň dotknutá osoba má právo svoj súhlas

kedykoľvek odvolať.

Odvolanie súhlasu nemá žiaden vplyv na

zákonnosť daného spracúvania vychádzajúceho zo

súhlasu pred jeho odvolaním.

Kategórie príjemcov Zamestnanci prevádzkovateľa, konateľ

Kategórie dotknutých osôb Fyzické osoby – konatelia

Kategórie osobných údajov Telefonický kontakt

Lehoty na vymazanie osobných údajov 1 rok po naplnení účelu spracuvávania


Bezodkladne po odvolaní súhlasu


Informácia v zmysle §19 odst. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. – Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné

údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. c) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo svoj súhlas

kedykoľvek odvolať

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. d) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na

začatie konania podľa §100 zákona 18/2018 Z. z.

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. e) zákona 18/2018 Z. z. poskytovanie osobných údajov nie je

zákonnou požiadavkou

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. osobné údaje nebudú použité na

automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania