Informačná povinnosť - reklamácie

Informačná povinnosť - reklamácie

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

( ďalej aj ako "zásady OOÚ")

Podľa článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len

"Nariadenie") v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ( ďalej len

"zákon")

PREVÁDZKOVATEĽ

Obchodné meno: JANLOB, s. r. o.

Sídlo: Andreja Kmeťa 1, 071 01 Michalovce

IČO: 47218487

Zapísaný v Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 32793/V

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Obšatníková

+421 902 71 78 91 ugrolla@gmail.com

Andreja Kmeťa 1, 071 01 Michalovce

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

1. Právo na prístup k osobným údajom

Znamená právo od kompetentnej osoby získať potvrdenie o tom, či dochádza

k spracovávaniu osobných údajov dotknutej osoby, ktorá svoje právo uplatňuje/uplatnila.

Znamená právo od kompetentnej osoby získať prístup k týmto údajom.

Každá dotknutá osoba má právo a nárok na prístup k informáciám a to o:

- Účeloch spracovávania

2

- Kategórii dotknutých osobných údajov

- O dobe spracovávania a uchovávania

- O okruhu príjemcoch

- O postupe v každom automatickom spracovávaní, prípadne následkoch takéhoto

spracovávania

- A iné ( čl. 15 Nariadenia)

Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané, dostupné opatrenia slúžiace k

overeniu totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom a to najmä v súvislosti

s online službami a identifikátormi. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví

prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracovávajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa

jej týkajú. Pokiaľ tieto údaje prevádzkovateľ spracováva, na základe žiadosti vystaví kópiu

týchto osobných údajov dotknutej osoby. Prvá kópia a jej vystavenie je bezplatné. Akékoľvek

ďalšie kópie o ktoré osoba žiada prevádzkovateľ spoplatní, teda bude za ne účtovať poplatok

zodpovedajúci iba administratívnym nákladom, ktoré mu vzniknú vystavením kópie. Pokiaľ

osoba žiada o informácie prostredníctvom elektronických prostriedkov, poskytnú sa jej

v bežne používanej elektronickej podobe napríklad prostredníctvom emailu ak nepožiada

o iný spôsob.

2. Právo na presnosť osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby osobné údaje ktoré ste poskytli

prevádzkovateľovi preniesol ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo

dotknutej osoby alebo na základe zmlúv a ich spracovanie prebieha formou

automatizovaných prostriedkov.

3. Právo na obmedzenie spracovávania

Predstavuje možnosť uplatniť si toto právo, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť

osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to

formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracovávania,

zamedzenia prístupu používateľov k vybraným osobným údajom alebo dočasné odstránenie

4. Právo namietať

Právo dotknutej osoby kedykoľvek namietať voči spracovávaniu jej osobných údajov

z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Namietať spracovávanie jej osobných údajov

môže na základe:

- právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej

moci, alebo právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa

- spracovávania osobných údajov na účely priameho marketingu

3

- spracovávania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely

V primeranom čase doručenú námietku posúdime. V takomto a v tomto prípade z našej

strany nesmie ďalej dochádzať k spracovávaniu osobných údajov. Teda tieto osobné údaje

nesmieme ďalej spracovávať ak nedôjde k preukázaniu že osobné údaje spracovávame

z dôvodu nevyhnutných oprávnených záujmov, ktoré neprevažujú nad právami alebo

záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

5. Právo na opravu

Pokiaľ o Vás ako prevádzkovateľ evidujeme nesprávne osobné údaje máte právo na opravu.

Zároveň máte ako dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Ako

prevádzkovateľ vykonáme opravu, poprípade doplnenie osobných údajov a to bez

zbytočného odkladu po tom čo nás ako dotknutá osoba požiadate.

6. Právo podať návrh na začatie konania

Ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných

údajov Slovenskej republiky, pokiaľ máte pocit a domnievate sa, že došlo k porušeniu vašich

práv v oblasti ochrany osobných údajov

7. Právo na výmaz

Právo na takzvané "zabudnutie" tých osobných údajov, ktoré sa týkajú dotknutej osoby.

Vzhľadom na svoju povahu, ako aj závažnosť je však toto právo dotknutej osoby v istej miere

obmedzené stanovením ďalších predpokladov, t.j. po uplatnení tohto práva dotknutou

osobou prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje a to ak je splnený

niektorý z nasledujúcich predpokladov:

- Osobné údaje už pre účely na ktoré sa získali, alebo inak spracovávali nie sú potrebné

- Dôjde dotknutou osobou k odvolaniu súhlasu na základe ktorého sa spracovávanie

vykonáva

- Osobné údaje sa spracovávajú nezákonne

- Dotknutá osoba namieta voči spracovávaniu osobných údajov

- Dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo

medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná

- Osobné údaje sa získali v súvislosti s ponuku služieb informačnej spoločnosti osobe

mladšej ako 16 rokov

Dotknutá osoba nemá a nebude mať právo na výmaz osobných údajov a to za predpokladu,

že ich spracovávanie je potrebné na:

4

- Splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy,

ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo

verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi

- Uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie

- Účely archivácie vo verejnom záujme, na účely historického alebo vedeckého

výskumu, či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz

znemožní alebo sťaží závažným spôsobom dosiahnutie cieľov takéhoto spracovávania

- Z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia

- Preukazovanie, obhajovanie alebo uplatňovanie právnych nárokov

Prevádzkovateľ výmaz osobných údajov dotknutých osôb vykoná na základe žiadosti, a to

bez zbytočného odkladu, ihneď po tom čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

UPOZORNENIE

Ako Prevádzkovateľ za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov sme

dospeli k prijatiu primeraných organizačných, personálnych a technických opatrení. Našim

cieľom je v čo najväčšej miere zabrániť, poprípade zabezpečiť zníženie rizika úniku,

zverejnenia, zneužitia alebo iného použitia Vašich osobných údajov. V prípade, že by

nastala skutočnosť, ktorá by pravdepodobne mohla viesť alebo povedie k vysokému riziku

pre práva a slobody fyzických osôb, ako dotknutá osoba budete bezodkladne o tejto

skutočnosti informovaná, kontaktovaná. ( čl. 34 Nariadenia)

Požadujeme od Vás ako od osoby dotknutej, v záujme zachovania zásad spracovávania

osobných údajov, ktoré ustanovuje Nariadenie ale aj zákon a to najmä zásady

minimalizácie osobných údajov, iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutnou zákonnou

alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracovávania. Zároveň Vás

upozorňujeme, že neposkytnutie týchto povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie

zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

EVIDENCIA REKLAMÁCIÍ

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, technické a organizačné opatrenia a to hlavne

vo forme:

- Zabezpečenia trvalej dôvernosti, dostupnosti, integrity a odolnosti systémov spracovávania

a služieb

- Procesu pravidelného testovania hodnotenia a posudzovania účinnosti organizačných

a technických opatrení slúžiacich k zaisteniu bezpečnosti spracúvania

5

- Schopnosti včas zabezpečiť obnovu dostupnosti osobných údajov a tiež prístup k nim a to

v prípade technického alebo fyzického incidentu

Účel spracúvania osobných údajov: Osobné údaje v danej agende sa spracúvajú za účelom

vybavenia priebehu reklamácie, vzhľadom na zákonné právo klienta, ak prevádzkovateľ

klientovi dodal tovar alebo službu. V rámci účelu sa jednotlivé reklamácie zaznamenávajú do

evidencie, tzv. knihy reklamácií. Následne po zaznamenaní sa reklamácia vybavuje

v stanovených lehotách.

Názov IS Evidencia reklamácií /IS22/

Právny základ Plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa

vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov

najmä:

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení

neskorších predpisov,

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení

neskorších predpisov,

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o

zmene zákona Slovenskej národnej rady

č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších

predpisov zmluvy uzatvorené v zmysle vyššie

uvedených právnych predpisov.

Kategórie príjemcov zamestnanci prevádzkovateľa

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej

správy podľa príslušných právnych predpisov,

poverení zamestnanci

Kategórie dotknutých osôb Zákazník prevádzkovateľa uplatňujúci si svoje

právo na reklamáciu

Kategórie osobných údajov meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo

pobytu, kontaktné údaje, číslo účtu

Lehoty na vymazanie osobných údajov 5 rokov

Informácia v zmysle §19 odst. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. – Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej

krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. c) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo svoj súhlas kedykoľvek

odvolať

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. d) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na začatie

konania podľa §100 zákona 18/2018 Z. z.

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. e) zákona 18/2018 Z. z. poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. osobné údaje nebudú použité na automatizované

individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Svojím podpisom potvrdzujem, že som si informačnú povinnosť prečítal/a

___________________________________

Dotknutá osoba( meno, priezvisko, podpis)