Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv - vzor

Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv - vzor

Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv

v zmysle článku 15 až 22 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len

Nariadenie EÚ alebo GDPR)

PREVÁDZKOVATEĽ

Obchodné meno: JANLOB, s. r. o.

Sídlo: Andreja Kmeťa 1, 071 01 Michalovce

IČO: 47218487

Zapísaný v Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 32793/V

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Obšatníková

+421 902 71 78 91 ugrolla@gmail.com

Andreja Kmeťa 1, 071 01 Michalovce

Žiadateľ (dotknutá osoba):

titul, meno a priezvisko: ..............................................................

dátum narodenia: .......................................................................

korešpondenčná adresa ..............................................................

e-mailová adresa: .......................................................................

Status dotknutej osoby voči prevádzkovateľovi: (vyznačiť)

☐ dodávateľ/obchodný partner/návštevník

☐ iná fyzická osoba

☐ zamestnanec ☐ bývalý zamestnanec

☐ zamestnanec pracujúci na "Dohodu" ☐ uchádzač o zamestnanie

(Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na

potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej

osoby, ktorá túto žiadosť podáva. Ak prevádzkovateľ preukáže, že dotknutú osobu nie je

schopný identifikovať, môže v súlade s čl. 11 ods. 2 Nariadenia GDPR odmietnuť konať na

základe tejto žiadosti pri výkone práv dotknutej osoby.)

2

Požadovaný spôsob vybavenia žiadosti: (vyznačiť)

☐ v listinnej forme ☐ e-mailom ☐ ústne (ak je to

možné)

(Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť žiadateľovi informácie v listinnej alebo elektronickej

podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to žiadateľ požiada,

informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak žiadateľ preukáže svoju totožnosť

iným spôsobom.)

Právo, ktoré si v zmysle GDPR dotknutá osoba svojou žiadosťou uplatňuje: (vyznačiť)

☐ prístup k osobným údajom (článok 15 GDPR) (Prístup nesmie mať nepriaznivé dôsledky na

práva iných fyzických osôb.)

☐ oprava a doplnenie osobných údajov (článok 16 GDPR)

☐ výmaz osobných údajov, tzv. právo na zabudnutie) (článok 17 GDPR)

(Zverejnených/nepotrebných/spracúvaných nezákonne, údaje priameho marketingu; po

odvolaní súhlasu na spracovanie, ak neexistuje iný právny základ spracúvania; neuplatňuje sa

pri údajoch spracúvaných pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

spracúvaných na účel archivácie, vedecký/štatistický účel, na uplatnenie práva na slobodu

prejavu a práva na informácie, na preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov.)

☐ obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18 GDPR) (Počas opravy nesprávnych

údajov, počas overenia či pri spracúvaní pri výkone verejnej moci/na základe oprávnených

záujmov prevádzkovateľa neprevažujú záujmy dotknutej osoby, ak dotknutá osoba namieta

výmaz údajov a požaduje ho nahradiť obmedzením spracúvania, ak prevádzkovateľ údaje už

nepotrebuje a potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku.)

☐ prenesenie osobných údajov spracúvaných automatizovanými prostriedkami (článok 20

GDPR) (Pri spracúvaní údajov na základe súhlasu dotknutej osoby/zmluvy medzi

prevádzkovateľom a dotknutou osobou; neuplatňuje sa pri údajoch spracúvaných pri výkone

verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.)

☐ namietanie spracúvania osobných údajov (článok 21 GDPR) (Pri spracúvaní na základe čl.

6 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) Nariadenia GDPR t. j. pre potreby verejného záujmu/výkonu

verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi/oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ak bude

pokračovať v spracúvaní, poskytne odôvodnenie;

☐ automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (článok 22 GDPR)

3

Upresnenie údajov k uplatňovanému právu a žiadosti:

.....................................................................................................................................................

..............

.....................................................................................................................................................

..............

.....................................................................................................................................................

..............

Poskytnutie informácií dotknutej osobe podľa článku 13 GDPR:

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov získaných od žiadateľa a uvedených v

tejto žiadosti je GDPR a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon"). Prevádzkovateľ tieto

údaje uchováva po dobu trvania účelu spracovania a po dobu trvania päť rokov.

Účelom spracúvania týchto údajov je evidencia a vybavenie žiadosti dotknutej osoby na

uplatnenie jej práv v súlade s platnou legislatívou. Prevádzkovateľ má v súlade so Zákonom

určenú zodpovednú osobu poverenú dohľadom nad ochranou osobných údajov.

Príjemcami osobných údajov v súlade s týmto účelom sú prevádzkovateľ, dotknutá osoba,

prípadne Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, voči ktorému má

prevádzkovateľ oznamovaciu povinnosť a príjemcovia, ktorým je prevádzkovateľ povinný v

zmysle článku 19 GDPR oznámiť opravu/vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie

spracúvania osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo na poskytnutie informácie, právo na prístup k osobným údajom,

právo na opravu a má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona. Bližšie

informácie o právach dotknutej osoby sú uvedené v Zákone

Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle článku 23 GDPR, ak je

takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä ochranu práv dotknutej osoby alebo

iných osôb a uplatnenie vymáhania občianskoprávnych nárokov. Dotknutá osoba/žiadateľ

prehlasuje, že sa s týmito informáciami, ktoré jej prevádzkovateľ poskytol oboznámila pred

odoslaním formulára "Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv" podľa Zákona.

..............................................................

Dátum a vlastnoručný podpis dotknutej osoby alebo

jej zákonného zástupcu, ak sa jedná o dieťa do 16 rokov