Informačná povinnosť - práva dotknutých osôb

Informačná povinnosť - práva dotknutých osôb

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

( ďalej aj ako "zásady OOÚ")

Podľa článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len

"Nariadenie") v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ( ďalej len

"zákon")

PREVÁDZKOVATEĽ

Obchodné meno: JANLOB, s. r. o.

Sídlo: Andreja Kmeťa 1, 071 01 Michalovce

IČO: 47218487

Zapísaný v Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 32793/V

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Obšatníková

+421 902 71 78 91 ugrolla@gmail.com

Andreja Kmeťa 1, 071 01 Michalovce

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Právo na prístup k osobným údajom

Znamená právo od kompetentnej osoby získať potvrdenie o tom, či dochádza

k spracovávaniu osobných údajov dotknutej osoby, ktorá svoje právo uplatňuje/uplatnila.

Znamená právo od kompetentnej osoby získať prístup k týmto údajom.

Každá dotknutá osoba má právo a nárok na prístup k informáciám a to o:

Účeloch spracovávania

Kategórii dotknutých osobných údajov

O dobe spracovávania a uchovávania

O okruhu príjemcoch

O postupe v každom automatickom spracovávaní, prípadne následkoch takéhoto

spracovávania

A iné ( čl. 15 Nariadenia)

Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané, dostupné opatrenia slúžiace k

overeniu totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom a to najmä v súvislosti

s online službami a identifikátormi. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví

prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracovávajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa

jej týkajú. Pokiaľ tieto údaje prevádzkovateľ spracováva, na základe žiadosti vystaví kópiu

týchto osobných údajov dotknutej osoby. Prvá kópia a jej vystavenie je bezplatné. Akékoľvek

ďalšie kópie o ktoré osoba žiada prevádzkovateľ spoplatní, teda bude za ne účtovať poplatok

zodpovedajúci iba administratívnym nákladom, ktoré mu vzniknú vystavením kópie. Pokiaľ

osoba žiada o informácie prostredníctvom elektronických prostriedkov, poskytnú sa jej

v bežne používanej elektronickej podobe napríklad prostredníctvom emailu ak nepožiada

o iný spôsob.

Právo na presnosť osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby osobné údaje ktoré ste poskytli

prevádzkovateľovi preniesol ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo

dotknutej osoby alebo na základe zmlúv a ich spracovanie prebieha formou

automatizovaných prostriedkov.

Právo na obmedzenie spracovávania

Predstavuje možnosť uplatniť si toto právo, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť

osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to

formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracovávania,

zamedzenia prístupu používateľov k vybraným osobným údajom alebo dočasné odstránenie

Právo namietať

Právo dotknutej osoby kedykoľvek namietať voči spracovávaniu jej osobných údajov

z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Namietať spracovávanie jej osobných údajov

môže na základe:

- právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej

moci, alebo právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa

- spracovávania osobných údajov na účely priameho marketingu

- spracovávania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely

V primeranom čase doručenú námietku posúdime. V takomto a v tomto prípade z našej

strany nesmie ďalej dochádzať k spracovávaniu osobných údajov. Teda tieto osobné údaje

nesmieme ďalej spracovávať ak nedôjde k preukázaniu že osobné údaje spracovávame

z dôvodu nevyhnutných oprávnených záujmov, ktoré neprevažujú nad právami alebo

záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Právo na opravu

Pokiaľ o Vás ako prevádzkovateľ evidujeme nesprávne osobné údaje máte právo na opravu.

Zároveň máte ako dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Ako

prevádzkovateľ vykonáme opravu, poprípade doplnenie osobných údajov a to bez

zbytočného odkladu po tom čo nás ako dotknutá osoba požiadate.

Právo podať návrh na začatie konania

Ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných

údajov Slovenskej republiky, pokiaľ máte pocit a domnievate sa, že došlo k porušeniu vašich

práv v oblasti ochrany osobných údajov

Právo na výmaz

Právo na takzvané "zabudnutie" tých osobných údajov, ktoré sa týkajú dotknutej osoby.

Vzhľadom na svoju povahu, ako aj závažnosť je však toto právo dotknutej osoby v istej miere

obmedzené stanovením ďalších predpokladov, t.j. po uplatnení tohto práva dotknutou

osobou prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje a to ak je splnený

niektorý z nasledujúcich predpokladov:

Osobné údaje už pre účely na ktoré sa získali, alebo inak spracovávali nie sú potrebné

Dôjde dotknutou osobou k odvolaniu súhlasu na základe ktorého sa spracovávanie vykonáva

Osobné údaje sa spracovávajú nezákonne

Dotknutá osoba namieta voči spracovávaniu osobných údajov

Dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo

medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná

Osobné údaje sa získali v súvislosti s ponuku služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej

ako 16 rokov

Dotknutá osoba nemá a nebude mať právo na výmaz osobných údajov a to za predpokladu,

že ich spracovávanie je potrebné na:

Splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou

je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme

alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi

Uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie

Účely archivácie vo verejnom záujme, na účely historického alebo vedeckého výskumu, či na

štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo sťaží

závažným spôsobom dosiahnutie cieľov takéhoto spracovávania

Z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia

Preukazovanie, obhajovanie alebo uplatňovanie právnych nárokov

Prevádzkovateľ výmaz osobných údajov dotknutých osôb vykoná na základe žiadosti, a to

bez zbytočného odkladu, ihneď po tom čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

UPOZORNENIE

Ako Prevádzkovateľ za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov sme dospeli

k prijatiu primeraných organizačných, personálnych a technických opatrení. Našim cieľom je

v čo najväčšej miere zabrániť, poprípade zabezpečiť zníženie rizika úniku, zverejnenia,

zneužitia alebo iného použitia Vašich osobných údajov. V prípade, že bz nastala skutočnosť,

ktorá by pravdepodobne mohla viesť alebo povedie k vysokému riziku pre práva a slobody

fyzických osôb, ako dotknutá osoba budete bezodkladne o tejto skutočnosti informovaná,

kontaktovaná. ( čl. 34 Nariadenia)

Požadujeme od Vás ako od osoby dotknutej, v záujme zachovania zásad spracovávania

osobných údajov, ktoré ustanovuje Nariadenie ale aj zákon a to najmä zásady minimalizácie

osobných údajov, iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou

požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracovávania. Zároveň Vás upozorňujeme, že

neposkytnutie týchto povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za

následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

Prevádzkovateľ týmto zároveň informuje, že v zmysle § 21 zákona NR SR č. 18/2018

Z.z. dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa

spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje

spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a

informácie o:

a) účele spracúvania osobných údajov,

b) kategórii spracúvaných osobných údajov,

c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné

údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii,

ak je to možné,

d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej

určenia,

e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej

osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať

spracúvanie osobných údajov,

f) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,

g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28

ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä

o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania

osobných údajov pre dotknutú osobu.

Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu

podľa § 48 ods. 2 až 4, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej

organizácii.