Informačná povinnosť - uchádzači o zamestnanie

Informačná povinnosť - uchádzači o zamestnanie

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

Podľa čl. 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických

osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len

"Nariadenie") v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len

"zákon")

PREVÁDZKOVATEĽ

Obchodné meno: JANLOB, s. r. o.

Sídlo: Andreja Kmeťa 1, 071 01 Michalovce

IČO: 47218487

Zapísaný v Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 32793/V

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Obšatníková

+421 902 71 78 91 ugrolla@gmail.com

Andreja Kmeťa 1, 071 01 Michalovce

DOVOĽUJEME SI VÁS UPOVEDOMIŤ

O skutočnosti, že spracovávame ako prevádzkovateľ Vaše osobné údaje za účelom

vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie, ktoré ste nám neposkytli ako dotknutá osoba

Vy priamo, ale pochádzajú od konkrétneho zdroja.

Účel spracovávania predstavuje dôvod, pre ktorý sa Vaše osobné údaje spracovávajú

v našom informačnom systéme na presne stanovenom a určenom právnom základe, ktorý

predstavuje Váš súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a.) Nariadenia. Účel je

konkrétne určený, oprávnený a výslovne uvedený, pričom pri spracovávaní osobných údajov

dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia.

Právo odvolať svoj súhlas ako dotknutá osoba máte kedykoľvek. Odvolanie súhlasu ale pri

tom nemá vplyv na zákonnosť spracovávania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu

pred jeho odvolaním.

Kategórie dotknutých osobných údajov Údaje nachádzajúce sa v životopise,

v motivačnom liste

Zdroj pôvodu osobných údajov www.profesia.sk

www.kariera.sk

www.istp.sk

iný portál

Doba uchovávania osobných údajov 1 rok odo dňa zaradenia do databázy

Kategórie príjemcov osobných údajov,

príjemcovia

Nami poverení naši zamestnanci

Informácia v zmysle §19 odst. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. – Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné

údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. c) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo svoj súhlas

kedykoľvek odvolať

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. d) zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na

začatie konania podľa §100 zákona 18/2018 Z. z.

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. e) zákona 18/2018 Z. z. poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou

požiadavkou

Informácia v zmysle §19 odst. 2 písm. f) zákona 18/2018 Z. z. osobné údaje